Polski
English
Naszchoinki.pl

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych "naszechoinki.pl", działających pod adresem https://naszechoinki.pl/
 • Usługodawca – firma "Firma Bednarz Mieczysław Bednarz" z adresem siedziby: Wolica 124, 28-130 Stopnica, NIP: 6551022087,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

VI. Gwarancja

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827.) przesyłane rośliny zaliczamy do towarów szybko psujących (Art. 38 pkt. 4.), w związku, z czym nie przysługuje na nie 14-to dniowy termin zwrotu.
 • Gwarancją objęte są bulwy, cebule i nasiona zakupione w III, IV, IX i X, gdzie gwarancja wynosi 14 dni od dnia dostawy, natomiast w pozostałym okresie wynosi 7 dni od dnia dostawy.
 • Gwarancją objęte są rośliny balotowane oraz rośliny w donicach zakupione w III, IV, IX i X, gdzie gwarancja wynosi 1 miesiąc od dnia dostawy, natomiast w pozostałym okresie wynosi 14 dni od dnia dostawy.
 • Gwarancją są objęte rośliny z gołym korzeniem zakupione w III, IV, IX i X, gdzie gwarancja wynosi 1 tydzień od dnia dostawy, natomiast w pozostałym okresie gwarancja nie przysługuje.
 • Klient nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby firmy. Po uzgodnieniu z klientem istnieje możliwość podesłania kuriera po reklamowany towar, bądź zostaną w całości zwrócone koszty odesłania przez klienta do naszej firmy towaru.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji klient zostanie obciążony kosztem zwrotu, jak i ponownej wysyłki towaru.
 • Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania.
 • Reklamacje oraz zwroty pieniędzy są realizowane w terminie do 14 dni roboczych.
 • W przypadku gdy rośliny dojdą inne niż zamówione; połamane, w innych rozmiarach lub gatunkach należy zgłosić roszczenia do 24 godzin od otrzymania przesyłki.
 • Reklamacje rozpatrywane będą jedynie za okazaniem dowodu zakupu (paragon, faktura).
 • Warunkiem uzyskania gwarancji jest posadzenie i pielęgnacja rośliny zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tzn.:
  • podłoże powinno być odpowiednio przygotowane
  • JAK SADZIĆ ROŚLINY W DONICACH, BALOTOWANE I Z GOŁYM KORZENIEM? - Po otrzymaniu paczki od kuriera rośliny należy wyjąć z kartonu. Jeżeli towar jest w donicach, bądź multipletach podlewamy rośliny, natomiast towar z gołym korzeniem moczymy w wodzie o temperaturze powietrza przez około 1 h (nie może być zbyt duża amplituda temperatur). Następnie prosimy o przygotowanie rowu o szerokości i głębokości 40 cm na długości docelowego posadzenia żywopłotu. Do sadzenia należy używać torfu dla iglaków o ph 4,5-5,5. Taki torf trzeba zmoczyć i wymieszać tak, aby powstała tzw. „ciapa”. Taką mieszanką zalać cały rów i sadzić w nim iglaki. Podlewamy rano i wieczorem. W dni upalne nie podlewamy na słońcu, aby ich nie spalić. Przez pierwszy miesiąc należy koniecznie zastosować podlewanie wodą z ukorzeniaczem (kristalon żółty) rano i późnym wieczorem 3 razy w tygodniu powtarzając czynność minimum 10 razy ( 1 kg – 1000 l) .
  • Zalecamy używanie następujących proporcji dla jednego podlania.

   Dla roślin poniżej 80cm należy użyć 25l torfu 4,5-5,5ph oraz dla jednego podlania roślin należy użyć 25g. Ukorzeniacza wymieszanego z 25l wody.

   Dla roślin powyżej 80cm należy użyć 50l torfu 4,5-5,5ph oraz dla jednego podlania roślin należy użyć 50g ukorzeniacza wymieszanego z 50l wody.

  • w przypadku, gdy roślina została zasadzona niezgodnie z powyższą instrukcją – gwarancja nie przysługuje
  • dodatkowo, by uznano gwarancję za zasadną, torf musi być zakupiony w naszej firmie lub musi być zakupiony w innej firmie specjalizującej się w sprzedaży, bądź handlu torfem, z uwzględnieniem na fakturze nazwy i odpowiedniego ph 4,5-5,5, przy czym data faktury nie może być starsza niż 24 h od otrzymania roślin od kuriera
  • sprzedający udzielając gwarancji wychodzi z założenia, że kupujący będzie pielęgnował rośliny zgodnie z zasadami pielęgnacji dla danego gatunku roślin (odpowiednia głębokość nasadzenia, rodzaj gleby, przygotowanie gleby, nawożenie i podlewanie)
  • w przypadku wystąpienia siły wyższej, szczególnie w przypadku klęski suszy, mrozu, zaatakowania przez szkodniki etc. gwarancja nie obowiązuje.
 • Na wyraźne żądanie kupującego może zostać udzielona gwarancja na okres 1 roku, jednakże tylko i wyłącznie po uprzednim porozumieniu się z naszą Firmą, bowiem każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.
 • Sprzedający nie daje gwarancji na przyjęcie się roślin.
 • Wszystkie podane rozmiary roślin mogą odbiegać o 10% w dół lub w górę, różnice te są dopuszczalne w przypadku produktów natury i nie stanowią braku jakości.
 • Wzory pokazują przeciętne cechy rośliny. Nie wszystkie rośliny muszą być identyczne ze wzorem.

VII. Płatności

 • Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 • Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
  • płatność za pobraniem,
  • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  • płatność gotówką (przy odbiorze produktu),
 • Jeżeli kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, informując o tym kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 • W przypadku nieterminowej płatności, najpóźniej 30 dni od daty faktury lub daty przyjęcia towaru, będą naliczane ustawowe odsetki.

VIII. Wysyłka i opakowanie oraz obowiązek dostawy

 • Transport odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Jeżeli termin wysyłki opóźni się z winy kupującego, wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem odbioru roślin przechodzą z dniem gotowości do ich odbioru na kupującego.
 • Sprzedający zobowiązuje się do solidnego zapakowania towaru.
 • W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych takich jak susza, grad, mróz lub innych niezawinionych przez sprzedającego przyczyn (np. strajk, zmiana waluty, inne przeszkody uniemożliwiające funkcjonowanie firmy), termin dostawy przedłuża się do momentu ustąpienia przeszkody. Jeżeli z powodu wymienionych przyczyn dostawa jest niemożliwa, sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku dostawy. Ewentualne żądania odszkodowania ze strony kupującego nie będą akceptowane.

IX. Zastrzeżenie własności

 • Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty, tzn. do momentu spłacenia przez kupującego wszelkich przysługujących nam zobowiązań łącznie z odsetkami.
 • Sprzedający nie traci prawa do dostarczonych roślin również wtedy, gdy kupujący dokonał ich zasadzenia na swoim lub obcym terenie.
 • Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniej pielęgnacji towaru, poprzez odpowiednie przechowywanie, posadzenie, nawożenie i podlewanie.

X. Reklamacja

 • Kupujący może składać Sprzedawcy pisemne reklamacje dotyczące zawartej Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami na adres Firmy: Gospodarstwo Rolne Mieczysław Bednarz Suchowola 65a, 28-130 Stopnica
 • Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby firmy. Po uzgodnieniu z Klientem, zostanie podesłany kurier po reklamowany towar bądź zostaną w całości zwrócone koszty odesłania do Nas towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient zostanie obciążony kosztem zwrotu, jak i ponownej wysyłki przedmiotu.
 • Kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany na towar zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana okażą się niemożliwe lub zbyt kosztowne, a zgłoszona usterka będzie istotna, kupujący może odstąpić od umowy z żądaniem zwrotu pieniędzy.
 • Do złożenia reklamacji konieczny jest paragon lub faktura potwierdzające nabycie towaru u danego Sprzedawcy.
 • Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację wraz z opisem procedury sadzenia,
  • załączony dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury,
  • załączony dowód zakupu torfu w postaci faktury,
  • załączony dowód zakupu ukorzeniacza – (kristalon żółty) w postaci faktury,
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informaje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na podany przez Kupującego adres poczty tradycyjnej.

XI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • Dane związane z remarketingiem
   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail

  W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

XII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

XIII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

XIV. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: choinkibednarz@gmail.com
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 604 771 938 oraz +48 696 443 291
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.